Zezwolenie jednodniowe odcinek nizinny

Zezwolenie jednodniowe odcinek nizinnyilość połowów: 1

35,00

Opis

Wisła od jazu w Kiczycach do mostu drogowego w Strumieniu.

Zezwolenie wydawane pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad:
Miejsce połowu:
Rzeka Wisła na odcinku
od jazu w Kiczycach do mostu drogowego w miejscowości Strumień.
Ważność:  1 dzień.
Maksymalna ilość dni połowu w okresie ważności: 1
Obowiązek prowadzenia rejestru połowów: Tak
Dozwolone metody połowu: przynęty roślinne, przynęty zwierzęce, połów na żywca i martwą rybkę, metoda spinningowa, na sztuczną muchę.
 
Wyłączenia:
-W okresie od 01.09 do 31.01 obowiązuje zakaz spinningowania, połowu na żywca i martwą rybkę na odcinku od jazu w Kiczycach do kładki dla pieszych przy stadninie koni w Ochabach.
-W okresie od 01.01 do 30.04 obowiązuje zakaz spinningowania i połowu na żywca i martwą rybkę na odcinku od mostu drogowego w Drogomyślu przy ul. Wiejskiej do mostu drogowego w Strumieniu.
 
Limity ryb do zabrania:
Zakaz zabierania ryb następujących gatunków:
Brzana, Miętus oraz ryb objętych ochroną gatunkową.
W okresie od 01.01  do 30.04 obowiązuje zakaz zabierania złowionych okoni.
 
Ryby objęte limitem wagowym:
Leszcz, Płoć, Karaś, Ukleja, Krąp, Wzdręga - łącznie
W ciągu doby  (0:00-24:00) łącznie łowiska można zabrać nie więcej niż 5 kilogramów wszystkich ryb objętych limitem wagowym łącznie.
W ciągu tygodnia (Pn.-Nd.)  waga wszystkich zabranych ryb objętych limitem wagowym nie może przekroczyć łącznie 10 kg.
 
Ryby objęte limitem ilościowym:
W ciągu doby z łowiska można zabrać, nie więcej niż 5 sztuk wszystkich ryb objętych limitem ilościowym łącznie, przy zachowaniu  poniższych limitów:
1.) Pstrąg potokowy, Lipień, Sandacz, Sum ,Szczupak, Węgorz, Pstrąg tęczowy/źródlany  -  łącznie - 1 sztuka tygodniowo.
2.) Amur,  Lin, Karp, Tołpyga  -  łącznie - 2 sztuki tygodniowo.
3.) Świnka, Kleń, Jaź, Jelec, - łącznie - 3 sztuki dziennie, nie więcej niż 6 sztuk tygodniowo
4.) Okoń, Jazgarz -  łącznie - 5 sztuk dziennie, nie więcej niż 10 sztuk tygodniowo.
Po zatrzymaniu któregokolwiek z poszczególnych limitów ryb (pkt 1-4) lub limitu ryb objętych limitem wagowym czy ilościowym należy bezzwłocznie w danym dniu zaprzestać łowienia i zejść z łowiska.
W ciągu tygodnia  (Pn.-Nd.)  ilość wszystkich zabranych z łowiska ryb objętych limitem ilościowym nie może przekroczyć łącznie 10 szt..
 
Wymiary gospodarcze:
W ramach limitów ryb wędkarz może zabrać z łowiska ryby wyłącznie w przedziale:
Pstrąg potokowy od 30 do 40 cm;
Pstrąg tęczowy: bez wymiau;
​Pstrąg źródlany: bez wymiau;
Jaź od 25 do 40 cm;
Świnka od 25 do 45 cm;
Kleń od 25 do 40 cm;
Lipień od 40 cm;
Okoń  od 22 cm;
Szczupak od 50 cm;
Sandacz od 50 cm;
Sum od 75 cm;
Lin od 25 cm;
Wzdręga od 15 cm;
Jelec od 20 cm
Pozostałe nie wymienione  gatunki ryb można zabrać z łowiska jeśli ryba przekroczy wymiar ochronny z wskazany w rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb.

Okresy ochronne::
Pstrąga potokowego  od 01.09  do 31.01;
Sandacza– od 01.01 do 31.05;
Suma– od 01.01 do 31.05;
Szczupaka– od 01.01 do 30.04;
Świnki– od  01. do 15.05;
Węgorza– od 01.12 do 31.03;
Nie wymienione  gatunki, wg wskazań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb.
 
 Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Mała Wisła 1

Postanowienia ogóle.
§ 1. Regulamin określa sposób nabierania uprawnień do amatorskiego połowu ryb, zasady prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, uprawnienia kontrolne podmiotów uprawnionych do kontroli,  odpowiedzialność wędkarza oraz zasady połowu i ochrony ryb na wodach obwodu rybackiego Mała Wisła 1.
§ 2. Uprawnionym do rybactwa w obwodzie jest Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne AP, Maciej Wilk zwany dalej administratorem łowiska.
§ 3. Uprawnienia amatorskiego połowu ryb wędką na danym odcinku obwodu nabierają osoby, które posiadają imienne, ważne okresowe lub dzienne zezwolenie wydane przez administratora łowiska  oraz kartę wędkarską tz. "białą kartę wędkarską".
§ 4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby wymienione w art. 7 ust 4 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z 18 kwietnia 1985 roku.
§ 5. Warunkiem uzyskania zezwolenia jest wniesienie opłaty w wysokości ustalonej przez administratora łowiska. Opłata stanowi wynagrodzenie dla administratora łowiska i nie podlega zwrotowi.
§ 6. Posiadanie zezwolenia w obwodzie  potwierdza wydany przez administratora łowiska imienny dokument w formie papierowej zwany dalej drukiem zezwolenia, lub w formie elektronicznej lub jego wydruk komputerowy zwany dalej elektronicznym potwierdzeniem zezwolenia.
§ 7 Druk zezwolenia lub elektroniczne potwierdzenie zezwolenia oraz regulamin łowiska określa podstawowe zasady amatorskiego połowu ryb w szczególności określa wysokość opłaty o której mowa w § 5, czas i miejsce połowu, dozwoloną technikę połowu, wymiary gospodarcze oraz  sposób prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb.
§ 8. Dokonujący amatorskiego połowu ryb jest zobowiązany do posiadania przy sobie ważny dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia oraz kartę wędkarską („białą”).
§ 9. Po wykorzystaniu przez wędkarza maksymalnego limitu dni połowów przyznanego w zezwoleniu, zezwolenie traci ważność i aby kontynuować łowienie należy uzyskać nowe zezwolenie.

Zasady prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb.
§ 10. Wprowadza się obowiązek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb.
§11. Obowiązują następujące zasady prowadzenie rejestru połowów:
1) w przypadku posiadania zezwolenia wydanego poprzez elektroniczny system wydawania zezwoleń malawisla1.pl:
a) na co najmniej 10 minut przed przystąpieniem do łowienia posiadacz zezwolenia jest zobowiązany wygenerować rejestr połowu ,
b) po opłacenia zamówienia na podany w formularzu adres email automatycznie zostanie wysłany do link do strony zezwolenia, 
c) w przypadku zezwoleń jednodniowych rejestr na wybrany w formularzu zamówienia dzień  generuje się automatycznie  i  jest dostępny na stronie zezwolenia, również zostaje  wysłany na adres email w formie do druku,
d) w przypadku zezwoleń okresowych posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do samodzielnego wygenerowania rejestru na dzień w którym zamierza łowić ,rejestr generuje się  na stronie zamówienia poprzez wybranie daty połowu kliknięcia guzika „generuj rejestr”, w tym momencie aktywuje się rejestr, jak również zostaje wysłany na podany przy składaniu zamówienia  adres email w formie do druku,
e) po zatrzymaniu  ryby, przed przystąpieniem do dalszego łowienia należy wpisać ją do rejestru  poprzez wybrnie gatunku z listy, wpisaniu jej długości i kliknięcie „dodaj rybę”,
f) ryby, na które obowiązują limity ilościowe należy niezwłocznie przed przystąpieniem do dalszego łowienia wpisać do rejestru, podając gatunek ryby i jej długość mierzoną od początku pyska do najdalszego końca płetwy ogonowej,
c) ryby na które nie obowiązują limity ilościowe należy wpisać do rejestru nie później niż przed zakończeniem łowienia i przez zejściem z łowiska, podając gatunek i i ich długość,
d) po zatrzymaniu dozwolonej ilości ryb, należy niezwłocznie zakończyć łowienie i zejść z łowiska.
e) po zakończeniu  łowienia, niezależnie czy zatrzymano ryby czy też nie należy niezwłocznie przed zejściem z łowiska,  kliknąć guzik „zakończ połów”, 
f) posiadacz zezwolenie okresowego przed kolejnym rozpoczęciem połowu w ramach posiadanego limitu dni połowu jest zobowiązany do ponownego wygenerowania rejestru na dzień w którym zamierza ponownie łowić, na zasadach wskazanych w lit. d,
g) dopuszcza się możliwość prowadzenia rejestru na wydruku komputerowym elektronicznego potwierdzenia zezwolenia , w takim wypadku wpisów należy postępować na zasadach jak w przypadku posiadania druku zezwolenia, a dane z połowu należy przenieść do rejestru elektronicznego przed wygenerowaniem rejestru na kolejny dzień, nie później niż 5 dni od zakończenia połowu,
h) wygenerowany rejestr połowu jest ważny jeden dzień na który został wygenerowany, stanowi integralną cześć elektronicznego potwierdzenia zezwolenia na dany dzień połowu.
2) w przypadku posiadania druku zezwolenia:
a) na co najmniej 10 minut przed przystąpieniem do łowienia posiadacz zezwolenia jest zobowiązany wpisać datę połowu,
b) ryby, na które obowiązują limity ilościowe należy niezwłocznie przed przystąpieniem do dalszego łowienia wpisać do rejestru, podając gatunek ryby i jej długość mierzoną od początku pyska do najdalszego końca płetwy ogonowej,
c) ryby na które nie obowiązują limity ilościowe należy wpisać do rejestru nie później niż przed zakończeniem łowienia i przez zejściem z łowiska, podając gatunek i długość,
d) Jeśli druk zezwolenia nie określa limitu dni w których wędkarz może łowić ilość tych dni określa Ilość wierszy w kolumnie właściwej dla wpisania daty połowu w rejestrze,
e) posiadacz zezwolenie jest zobowiązany wypełniać rejestr za pomocą niezmazywalnych długopisów,
f) raz wpisana data do rejestru jest traktowana jako odbycie połowu w tym dniu, daty połowu nie można poprawiać, przekreślać, przekreślanie dat,  ich poprawianie, wyrywanie kartek czy inne tego typu zmiany mogą skutkować cofnięciem zezwolenia bez odszkodowania.
g) rejestr połowu jest integralną częścią druku zezwolenia, jest ważny tylko jeśli jest na oryginalnym druku, wydany w punkcie wydawania druków zezwoleń, opieczętowany pieczątką uprawnionego do rybactwa, jest imienny i prowadzony zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie,
h) wypełniony rejestr należy niezwłocznie po upływie ważności zezwolenia zwrócić w punkcie wydawania druków zezwoleń lub przesłać pocztą,
i) po zatrzymaniu  dozwolonej ilości ryb należy niezwłocznie zakończyć połów i zejść z łowiska.

Uprawnienia kontrolne podmiotów uprawnionych i  odpowiedzialność wędkarza.
§ 12. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników PSRyb., strażników SSRyb., funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej oraz upoważnionych przedstawicieli administratora łowiska.
§ 13. Na żądanie kontrolujących dokonujący połowu ma obowiązek okazać dokumenty uprawniające do połowu, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty oraz podmiotom do tego uprawnionym wnętrze samochodu, którym przybył na łowisko. Jeśli posiadacz zezwolenia dokument potwierdzający posiadanie zezwolenie zachował tylko w formie elektronicznej, to  na nim ciąży obowiązek bezzwłocznego wyświetlenia treści tego dokumentu na własnym urządzeniu elektronicznym do tego przeznaczonym, posiadacz ponosi odpowiedzialność za sprawność tego uprzedzenia (naładowanie baterii smartfona, itp.).
§ 14. Wszystkie ryby, które łowiący posiada przy sobie lub w samochodzie, są uznane jako ryby wzięte z łowiska, a wędkarz ponosi pełną odpowiedzielność za połów ryb którego dokonuje.
§ 15. Naruszenie niniejszego regulaminu pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym, utratę uprawnień do połowu oraz w wypadku wyrządzenia szkody uprawnionemu do rybactwa może spowodować konieczność wypłaty odszkodowania na jego rzecz.
§ 16. Każde naruszenie zapisów w regulaminie traktowane jest jak łowienie bez zezwolenia, i może spowodować zatrzymanie druku zezwolenia lub anulowanie ważności zezwolenie wygenerowanego w elektronicznym systemie zezwoleń www.malawisla1.pl bez odszkodowania. W szczególnych przypadkach  naruszenie regulaminu może spowodować odmowę wydania zezwolenia w przyszłości.
§ 17 Administrator łowiska zastrzega sobie prawo do cofnięcia ważności zezwolenia w każdym czasie z innych przyczyn niż wymienione §16 za odszkodowaniem w wysokości nie większym niż wniesiona opłata.

Podział łowiska
§ 18. Łowisko dzieli się na dwie części:
1) Część nizinną obejmującą rzekę Wisłę od jazu w Kiczycach do mostu drogowego w miejscowości Strumień,
2) Cześć górską obejmującą rzekę Wisła od ujścia potoku Malinka do jazu w Kiczycach, oraz rzekę Brennicę od jazu w Brennej Bukowej do ujścia do rzeki Wisły.
Część górska dzieli się na trzy odcinki:
a) rzeka Wisła -  od ujścia potoku Malinka do pierwszego mostu drogowego poniżej ujścia Dobki,
b) rzeka Wisła - do pierwszego mostu drogowego poniżej ujścia Dobki do jazu w Kiczycach,
c)  rzeka Brennica – Od jazu w Brennej Bukowej do miejsca położonego 50 m powyżej ujścia do rzeki Wisły.
§ 19. Na części nizinnej dozwolony jest amatorski połów ryb całą dobę, a zezwolenie dzienne upoważnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w godzinach od 00:00 do godziny 24:00 danego dnia.
§ 20. Na części górskiej połów jest dozwolony w porze dziennej od świtu do zmierzchu cywilnego liczonego wg kalendarza polskiego, nie wcześniej niż 40 minut  przed wschodem i nie później niż 40 minut po zachodzie słońca.
§ 21. Zabrania się połowu w odległości mniejszej niż 75 m od jazów z przepławkami oraz w odległości mniejszej niż 100 m od urządzenia hydrotechnicznego Hydrotest w Strumieniu.
§ 22. Zezwolenie może być wydana na całe łowisko, jego część, lub fragment.  Druk zezwolenia lub elektroniczne potwierdzenie zezwolenia określa miejsce oraz czas w jakim wędkarz może łowić  i może wprowadzić inne rozgraniczenie niż wskazane w regulaminie jak i wprowadzić dodatkowe ograniczenia.

Organizacja amatorskiego połowu ryb
§ 23) Łowiący powinni zachować następujące odległości między sobą:
1) łowienie ryb spokojnego żeru - 10 m.
2) łowienie ryb drapieżnych       -  30 m.
3) łowienie brodząc                   -  50 m.
§ 24.  Zabranie się pozostawiania śmieci na terenie łowiska,  w przypadku połowu z brzegu wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

Metody połowu.
§ 25. Amatorski połów ryb można dokonywać wyłącznie za pomocą wędki, sprzętu i na zasadach nie naruszających  wymogów  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie oraz niniejszego regulaminu.
§ 26. Podczas połowu wędkarz jest zobowiązany do posiadania przy sobie podbieraka oraz przyrządu do wyhaczania ryb.
§ 27.  Zabrania się: połowu ryb kuszą, połowu metodą "szarpaka", połowu ze sprzętu pływającego, połowu z lodu, z zastosowaniem kuli wodnej i pałeczki tyrolskiej, połowu ryb łososiowatych i lipienie metodą inną niż spinningową lub  na sztuczną muchę.
§ 28  Dozwolone metody amatorskiego połowu w ramach zezwolenia szczegółowo określa druk zezwolenia lub elektroniczne potwierdzenie zezwolenia, z tym że ilekroć jest w nim mowa o:
1) Połowie na sztuczną muchę  - rozumie się przez to połów ryb wędką muchową wyposażoną w kołowrotek muchowy, sznur muchowy, nie więcej niż dwie sztuczne muchy na pojedynczym bezzadziorowym haczyku lub jedną na podwójnym bezzadziorowym haczyku.
2) Metodzie muchowej - rozumie się połów na sztuczną muchę gdzie sznur muchowy musi przechodzić przez przelotki i musi być wykorzystywany podczas rzutów, wszelkie metody żyłkowe są zabronione.
3) Metodzie Spinningowej – rozumie się amatorski połów ryb przy użyciu wędki, kołowrotka i sztucznej przynęty polegający na naprzemiennym zarzucaniu jej i ściąganiu za pomocą wędziska i kołowrotka. Przynęta  sztuczna na którą można łowić  może być co najwyżej uzbrojona w trzy haczyki  o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej.
4) Połowie na przynęty roślinne – rozumie się metodę amatorskiego połowu ryb polegającą na łowieniu ryb za pomocą przynęty pochodzenia roślinnego. Przynęty i zanęty takie nie mogą zawierać gatunków chronionych,
5) Połowie na przynęty zwierzęce – rozumie się metodę amatorskiego połowu polegającą na łowieniu ryb za pomocą przynęty pochodzenia zwierzęcego z wyłączeniem żywych i martwych ryb. Przynęty  i zanęty pochodzenia zwierzęcego nie mogą zawierać gatunków chronionych ani ikry ryb.
6)  Połowie na żywca i martwą rybkę– rozumie się amatorski połów ryb gdzie przynętą jest żywa lub martwa ryba, jako przynętę można stosować tylko ryby,  które nie naruszają przypisów o wymiarach  i okresach ochronnych, jak również zostały pozyskane zgodnie z rozporządzeniem. Obowiązuje zakaz spinningowania podczas połowy takimi przynętami.

Limity ryb do pozyskania i wymiary gospodarcze.
§ 29.  Limity i wymiary gospodarcze mają na celu poprawę stanu ryb w obwodzie i są zaostrzeniem obowiązujących przepisów w zakresie ochrony ryb wynikających z rozporządzenia. Gdzie wymiar gospodarcze  oznaczają wymiary ochronne i jeśli wymiar ten jest poprzedzony słowem „ od” oznacza to że ryb poniżej tego wymiary nie można zabierać, a jeśli jest poprzedzony „do”  to oznacza że ryb powyżej tego wymiaru nie można zabierać z łowiska.
§ 30. Limity i wymiary gospodarcze określa druk zezwolenia lub elektroniczne potwierdzenie zezwolenia,

Postanowienia końcowe.
§ 31. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
2) druku zezwolenia – rozumie się  przez to dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia na amatorski połów ryb o którym mowa w art. 7 ust. 2a ustawy o rybactwie śródlądowym wydawany w postaci papierowej w punktach dystrybucji zezwoleń, druk zezwolenia zawiera rejestr połowów i określa warunki połowy, limity, czas i miejsce połowu określa warunki zezwolenia.
3) elektronicznym potwierdzeniu zezwolenia – rozumie się dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia na amatorski połów ryb, o którym mowa w art. 7 ust. 2a ustawy o rybactwie śródlądowym, wydawany w elektronicznym systemie wydawania zezwoleń malawisla1.pl. W przypadku zezwolenia jednodniowego dokument ten jest generowany automatycznie po wniesieniu opłaty, a w przypadku zezwoleń okresowych posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do samodzielnego wygenerowania tego dokumentu na każdy dzień w  którym zamierza przystąpić do łowienia poprzez kliknięcie w guzik „generuj rejestr”. Dokument ten przyjmuje trzy formy, formę wygenerowanego potwierdzenia na unikalnej stronie internetowej, pliku pdf dostępnego do pobrania ze strony oraz przesłanego na email lub wydruku komputerowego tego pliku.
4) elektronicznym rejestrze połowów – rozumie się rejestr amatorskiego połowu ryb w formie elektronicznej o którym mowa w art. 7 ust. 2a uorś,
5) elektroniczny system wydawania zezwoleń – rozumie się system do wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb w obwodzie Mała Wisła 1 na stronach internetowych www.malawisla1.pl,
6) internetowej karcie zezwolenia – rozumie się unikalną stronę internetową w systemie elektronicznych zezwoleń www.malawisla1.pl  właściwą dla każdego zezwolenia, do tej strony wędkarz otrzymuje unikalny link w momencie potwierdzenia wniosku (zamówienia) na zezwolenie, karta określa ile rejestrów połowu wraz z potwierdzeniem posiadanie zezwolenia może wygenerować posiadacz, jak również inne szczegóły uzyskanego zezwolenia,
7) łowieniu – rozumie się czynność łowienia (wędkowania) ryb wędką wykonywaną w ramach amatorskiego połowu ryb,
8) połowie - rozumie się amatorski połów ryb wędką w myśl art. 7 ust. 1 uorś.
9) rejestrze połowów – rejestr amatorskiego połowu ryb o którym mowa w art. 7 ust. 2a uorś.
10) rozporządzeniu -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
10) zezwoleniu  – rozumie się przez to zezwolenie o którym mowa w art. 7 ust. 2 uorś,
§ 32. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z 18 kwietnia 1985 roku, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z 2001 r.) w raz z późniejszymi zmianami.
§ 33. Administrator łowiska może wyłączyć łowisko lub jego część z wędkowania, powiadamiając o tym na stronie internetowej www.malawisla1.pl. lub przez ogłoszenie na łowisku.
§ 33a. Administrator łowiska nie ponosi odpowiedzalności za skutki nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.
§ 34. Zmiany niniejszego regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej łowiska www.malawisla1.pl i w życie wchodzą w 14 dni po ogłoszeniu. Na Co najmniej 14 dni przed przystąpieniem do łowienia posiadacz zezwolenie jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnym regulaminem, aktualny regulamin dostępny zawsze na stronie www.malawisla1. lub w punktach wydawania zezwoleń.
Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie

Ta strona wykorzystuje pliki cookies - więcej w polityka prywatności

Zamknij